Meet The Makers Behind Trigonik

Nikhil Gehlot

Nikhil Gehlot

Founder & Creator

Pankaj Rangwani

Pankaj Rangwani

Founder & Creator

Sunil Gupta

Sunil Gupta

Partner & Advisor

Surbhi Sankhla

Surbhi Sankhla

Co-founder

Nishtha Gehlot

Nishtha Gehlot

Graphic Designer 

ayush raj

Ayush Raj

Graphic Designer

Yuvraj Kachhwaha

Yuvraj Kachhwaha

Digital Game Creators